Δήμος Μήλου

Ο δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Μήλου. Τα ακίνητα , ανά περιοχή πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ): Ακάλυπτη έκταση από 500,00 τ.μ. έως 800,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται με επαρχιακή οδό λιμάνι Αδάμαντα – Αλυκές – Άγιος Ιωάννης

Β) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ): Ακάλυπτη έκταση από 3000,00 τ.μ. έως 4000,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Γ) ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): Ακάλυπτη έκταση από 500,00 τ.μ. έως 700,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Δ) ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): Ακάλυπτη έκταση από 900,00 τ.μ. έως 1200,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Ε) ΠΛΑΚΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕΣ): Ακάλυπτη έκταση από 300,00 τ.μ. έως 500,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

ΣΤ) ΠΛΑΚΕΣ (‘Η ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ): Ακάλυπτη έκταση από 600,00 τ.μ. έως 800,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται προς Ι.Ν.Αγ.Χαραλάμπους

Ζ) ΤΡΥΠΗΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑ): Ακάλυπτη έκταση από 1500,00 τ.μ. έως 2500,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-13:00, στα τηλ. 22873-60120, 60107.

Αναλυτικά η Διακήρυξη Χώρων Στάθμευσης εδώ…