Δήμος Μήλου

Με θέμα την «Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μήλου» συνεδριάζει την Κυριακή 9 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Καλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., ώστε να διεξαχθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και συγκεκριμένα την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 642/Α.Π.69471/24-09-2021/ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε και της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-2021 ΑΔΑ Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ ] η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018, 2 του Ν. 4623/2019 και 101 του Ν.4876/2021 (εγκύκλιος αρ.932/Α.Π.96599/29-12-2021/ΑΔΑ 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ Υπ. Εσωτερικών) αντίστοιχα, εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.75/2011 (ΦΕΚ 182/τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’).

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ