Δήμος Μήλου

viologikos

Με το A.Π.: 56709/24-09-2018, (ΑΔΑ: 6ΘΨΙΟΡ1Ι-ΗΒΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού καθώς και η κατασκευή συμπληρωματικών έργων επέκτασης που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Μήλου, Τριοβασάλου, Πέρα Τριοβασάλου, Τρυπητής και Αδάμαντα.

Μετά από επίπονες προσπάθειες ετών, άνοιξε επιτέλους ο δρόμος για τη νόμιμη λειτουργία του υφιστάμενου Βιολογικού (ο οποίος από κατασκευής του στερούνταν Αδειοδότησης) και την κατασκευή νέων έργων που αφορούν την αποχέτευση του Αδάμαντα.

Η Δημοτική Αρχή Μήλου ζήτησε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) την άμεση χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.   Προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο Ι. α του άρθρου 1 του Π.Δ. 123 /2017 (ΦΕΚ 151/Α/12-10-17) «Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι:

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων Υποδομής της χώρας».