Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

1) Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή αποδοχή της από 06/05/2020 ένστασης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία  MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά της με Α.Π. 1362/04.03.2020 Απόφασης Έκπτωσης Αναδόχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Μήλου για το έργο «Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 160 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. Αν η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 141, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αμέλειάς τους στα συμφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκ δοθεί ρητή απόφαση της προϊσταμένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης.»