Δήμος Μήλου

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του νησιού, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αποφάσισε εκτάκτως την Κυριακή ο Δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης.

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Μήλου αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 στ΄, εδάφιο 27 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010

- Την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων με θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου Μήλου τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου λόγω των έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Για τον ίδιο λόγο δε θα λειτουργήσουν οι Δομές του Δήμου ΚΔΑΠ και Παιδικός Σταθμός.