Δήμος Μήλου

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η Πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Μήλου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το συνολικό κόστος είναι 5.333.299 ευρώ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση:

*Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 100.380 m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

*Βελτίωσης – διαπλάτυνσης της οδού πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ. Μήλου δύο τμημάτων συνολικού μήκους βελτίωσης 6,43 km.

*Απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την απόκτηση της αναγκαίας εδαφικής έκτασης.

*Μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων.

*Προγράμματος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής.

*Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Μήλου, το οποίο αποτελεί την ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η υλοποίηση των άνω δράσεων αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου.

Πηγή: energypress.gr