Δήμος Μήλου

Δια της παρούσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Εταιρία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη Μήλο για τη δωρεά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου.


Η προμήθεια, εγκατάσταση και (θέση σε) λειτουργία:

α) ενός κοχλία αφυδάτωσης ιλύος και

β) ενός αναδευτήρα για την δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος

συνολικής αξίας 59.050 ευρώ (πενήντα εννιά  χιλιάδων και  πενήντα ευρώ)+Φ.Π.Α., θα συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση κατά 10% της δυνατότητας επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την λειτουργία της και καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των περιοχών τις οποίες εξυπηρετεί.

Δήμος Μήλου