Δήμος Μήλου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου προκηρύσσει την πλήρωση (1) θέσης εθελοντή σχολικού  τροχονόμου  για το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Η πρόσληψη θα είναι από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020.

2.Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.

3.Οι ώρες απασχόλησης είναι:

*Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί

*Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο , σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου.

1.Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από την σχολική επιτροπή 176ε για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του.

2.Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

3.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα ‘’STOP’’ και φορά γιλέκο χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές με κεφαλαία γράμματα , ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση ‘’ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ’’. Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.

4.Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντα του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις

1.Να είναι ηλικίας 18-65 ετών

2.Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του  Δήμου Μήλου

3.Μα μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Γηροκομείο) μέχρι την Πέμπτη 12  Μαρτίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση

2.Φωτοτυπία ταυτότητας

3.Βεβαίωση  από το Δήμο μόνιμης κατοικίας

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψήφιους είναι πολύτεκνοι)

6.Εκκαθαριστικό 2018

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα και β) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, μια για κάθε σχολείο, η οποία αποτελείται: α) Από το διευθυντή του σχολείου με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή β) τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο και  γ) Τον πρόεδρο του συλλόγου κηδεμόνων με αναπληρωτή μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου, θα επικυρωθεί με απόφαση της σχολικής επιτροπής και με κριτήρια όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. Φ.11.1./564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Στην επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα ληφθούν υπόψη:

Α.Τα κριτήρια της Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Β.Εντοπιότητα

Γ.Προϋπηρεσία σε σχολείο

Δ.Πολύτεκνοι , τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες

Ε.Εκκαθαριστικό 2018

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα τρία Δημοτικά Σχολεία της Μήλου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22870-22149 Δήμος