Δήμος Μήλου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου, Έχοντας υπόψη:

1.Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄23-3-1999)

2.Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14-3-2000)

3.Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ

4.Την με αριθμ. 32633/29-9-2000 Υ.Α.

5.Την με αριθμ. Πρωτ. Φ. 11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

6.Το υπ΄αριθμ.Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

7.Την υπ΄αριθμ. 22/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου, με θέμα ΄΄ ΄Εγκριση πρόσληψης σχολικών τροχονόμων στα Δημοτικά Σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά΄΄

8.Τα υπ΄αριθμ. έγγραφα 43/11.11.2019 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου, 82/17.12.19 του Δημοτικού Σχολείου Πολλωνίων,  175/18.12.19 του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα και 296/20.12.19 του Δημοτικού Σχολείου Μήλου, όπου βεβαιώνουν την αναγκαιότητα απασχόλησης σχολικών τροχονόμων στα σχολεία τους

Προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τα Δημοτικά Σχολεία Μήλου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η πρόσληψη θα είναι από την 21η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 15η Ιουνίου 2021, με δυνατότητα παράτασης για όσο χρειαστεί, καθώς και για τη νέα σχολική χρονιά.

Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.

Οι ώρες απασχόλησης, ενδεικτικά, είναι:

Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί  --- Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι.

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από την σχολική επιτροπή 176 €  για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα ‘’STOP’’ και φορά γιλέκο χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές με κεφαλαία γράμματα , ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση ‘’ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ’’. Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντα του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις

Να είναι ηλικίας 18-65 ετών

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του  Δήμου Μήλου

Μα μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Γηροκομείο) μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση

Φωτοτυπία ταυτότητας

Βεβαίωση  από το Δήμο μόνιμης κατοικίας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψήφιους είναι πολύτεκνοι)

Εκκαθαριστικό 2019

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα και β) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, μία για κάθε σχολείο, η οποία αποτελείται: α) Από το διευθυντή του σχολείου με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή β) τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο και  γ) Τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με αναπληρωτή μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου, θα επικυρωθεί με απόφαση της σχολικής επιτροπής και με κριτήρια όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. Φ.11.1./564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Στην επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα ληφθούν υπόψη:

Α. Τα κριτήρια της Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Β. Εντοπιότητα

Γ. Προϋπηρεσία σε σχολείο

Δ. Πολύτεκνοι , τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες

Ε. Εκκαθαριστικό 2019

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο site του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα δύο Δημοτικά Σχολεία της Μήλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας, 22870-22149  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ