Δήμος Μήλου

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για το έργο  «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Μηλου και αντλιοστάσια ακαθάρτων Αδάμαντα» συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 Ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, κατασκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία των έργων επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μήλου ώστε αυτή να εξυπηρετήσει ισοδύναμο πληθυσμό 10.300 ι.κ. Επίσης, γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την απρόσκοπτη μελλοντική επέκταση της ΕΕΛ (με δυναμικότητα θέρους 14.000 ι.κ.).

Επιπρόσθετα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία:

  • Δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων στον οικισμό του Αδάμαντα
  • Των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για εμπλουτισμό στην περιοχή του ρέματος της Αγ. Στυλιανής και στην περιοχή της Ζεφυρίας.

Δήμος Μήλου