Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, την 12η, του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018,) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω θέματα:

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της ALELOUK Ε.Ε. (VIRA)

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΣΦΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της SFRATI K-RRODHE T  KAI ΣΙΑ Ε.Ε. (NEW MALION)

Γνωμοδότηση για τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων ελαστικών οριοδεικτών επί οδοστρώματος στη Λαγκάδα Κοινότητας Αδάμαντα

Γνωμοδότηση για τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων ελαστικών οριοδεικτών σε περιοχές δικαιοδοσίας Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα

ΦΛΩΡΑ ΤΟΥΡΛΟΥ