Δήμος Μήλου

Η Δημοτική Κοινότητα Αδάμαντα σας καλεί όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 20.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για ΚΥΕ στη περιοχή  Αδάμαντα, ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΣΗ

2.-Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων

3.- Συζήτηση-επίλυση θεμάτων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα