Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε , στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Π. Τριοβασάλου , που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) , της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ. Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και εγκ. 163 ΑΔΑΨ 3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7]στο Κατάστημα της   κοινότητας Π. Τριοβασάλου την 12η, του μήνα Ιουλίου 2021, μέρα της βδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30  (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης που αφορά αίτημα μίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού βάσης πλησίον της Τ.Κ. Μανδρακίων της Δ.Ε Τριοβασάλου της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.

2.Ενημέρωση για την Γενική απογραφή κτιρίων & πληθυσμού κατοικιών 2021

3.Επανατοποθέτηση καθρέπτη απέναντι από οικία Μαρινίτση Ευαγγελίας στην περιοχή «Μπαλωμένη» στον Π. Τριοβάσαλο.

4.Τοποθέτηση πινακίδας αδιέξοδο τέλος δρόμου μπροστά από οικία Μαυρογιάννη Νικολάου του Ευαγγέλου στον Π. Τριοβάσαλο.

5.Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας (Καρρόδρομος-Πλάκα) μπροστά από οικία Καμακάρη Αναστασίου (Φυρίκου)

6.Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων από οικία Μανώλή Εμμανουήλ έως οικία Βελετά Φανής.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Π. Τριοβασάλου

Καβαλιέρος Αντώνιος