Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/ΟΙΚ.705/17-01-2022 ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ] την 2η του μηνός Φεβρουάριου  2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

  1. Αίτημα για φωτισμό στην Τρυπητή .
  2. Πρόταση για μετατροπή του Κλήματος σε πρότυπο οικισμό Κυκλικής Οικονομίας – Αειφόρου Τουρισμού και Βιώσιμής Ανάπτυξης .

ΜΗΛΟΣ 28 -1 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗΣ