Δήμος Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου  ε.ε. ημέρα της βδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/ΟΙΚ.705/17-01-2022 ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ, προσέλθετε στο κοινοτικό κατάστημα Τρυπητής  για  να συζητηθούν και ληφθούν, αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Αιτήματα για τοποθέτηση νέων – μεταφοράς υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων.
  2. Οριοθέτηση θέσης για τη στροφή ασθενοφόρου
  3. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023
  4. Προτάσεις για τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2023
  5. Ενημέρωση – συζήτηση συμβούλων κοινότητας Τρυπητής.

Δημοτικής Κοινότητας Τρυπητής