Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 1η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00:

-στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, 

-με τηλεδιάσκεψη στην περίπτωση όσων συμμετεχόντων δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο,

[βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β')], για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την με αρ. 3010/2021-12/01/2022 (ΑΔΑ : ΩΝΑΞ46ΜΤΛ6-ΥΦ5) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Μήλου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μήλου».

Θέμα 3ο: Συζήτηση, προτάσεις και προγραμματισμός ενεργειών  για την επίλυση των προβλημάτων  της αεροπλοΐας και  του  αερολιμένα της Μήλου.