Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 03η του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του Ν. 4483 / 2017.

Θέμα 2ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αρ. 31/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την με αρ. 22693/10-12-2020 (ΑΔΑ ΨΛΨΗ46ΜΤΛ6-Ψ22) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)».

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αρ. 32/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί  αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την με αρ. 22692/10-12-2020 (ΑΔΑ 60ΜΠ46ΜΤΛ6-25Ω) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μήλου».

Θέμα 6ο: Δωρεά κυριότητας πάγιου ιατρικού εξοπλισμού υπέρ Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε χώρους αρμοδιότητας Κοινότητας Μήλου.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της με αρ. 157/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 96Λ8ΩΚΩ-ΠΨΣ) με θέμα «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης μίσθωσης ιδιόκτητης ακάλυπτης έκτασης για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της με αρ. 136 / 2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021», ως προς τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους χώρους Κοινότητας Τρυπητής Δήμου Μήλου.

Θέμα 11ο: Έκδοση ψηφίσματος για την άμεση στελέχωση του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Μήλου.

Θέμα 12ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού (άρθρα 7 και 14) που αφορούν στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ).

Θέμα 13ο: Έκδοση ψηφίσματος για το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θέμα 14ο: Δ’ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων: εναλλακτικές προτάσεις θέσεων προσαιγιάλωσης και όδευσης καλωδίου Υ.Τ. στην Μήλο.

Θέμα 15ο: Έκδοση ψηφίσματος για την συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος  ΕΛ.ΤΑ. (Ελληνικά Ταχυδρομεία) Μήλου.