Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 14/06/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3759/10-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων.

Θέμα 2ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Προσφυγής Α. Νίνου - Α. Νίνου).

Θέμα 3ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση ολοκλήρωσης διαδικασίας απαλλοτρίωσης ΧΥΤΑ).

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 233/2018 (ΑΔΑ ΨΟ56ΩΚΩ-7ΣΑ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί προτεινόμενης τροποποίησης χάραξης δημοτικής οδού στο πλαίσιο της υφιστάμενης εκμετάλλευσης του ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (μπεντονίτη), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Αγγεριά - Αγ. Ειρήνη» Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8).

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της με αρ. 161/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΨΟΔΠΩΚΩ-Η1Ψ) «Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2020» ως προς το ύψος των τροφείων του Παιδικού Σταθμού, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Θέμα 8ο: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και περαιτέρω μέτρα δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, από την κρίση του κορονοϊού COVID -19.

Θέμα 9ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 10ο: 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία απόσυρσης παλαιών υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Μήλου.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) στο πλαίσιο υλοποίησης της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Δίκτυα αποχετεύσεως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων Δήμου Μήλου».

Θέμα 13ο: Τροποποίηση της με αρ. 131/2019 απόφ. ΔΣ (ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5) «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 14ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων α΄ τριμήνου έτους 2020 Δήμου Μήλου.

Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2020.

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ Δήμου Μήλου.

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου.