Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022).

Θέμα 2ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑ» ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

Θέμα 3ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑΣ» ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Θέμα 4ο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ ΨΧΗ7ΩΚΩ-ΘΝΡ).

Θέμα 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

Θέμα 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 06/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ ΩΞΛΤΩΚΩ-ΛΗΙ) ΜΕ ΘΕΜΑ «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Δήμος Μήλου