Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης συνέχισης του προγράμματος WIFI 4EU και χώρων εγκατάστασης συνδέσεων διαδικτύου.

Θέμα 3ο:  Εξέταση αιτήματος μεταφοράς φωτιστικού σώματος στην περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήματος τοποθέτησης κατόπτρου στην περιοχή Πέρα Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου, ως τροποποίηση της υπ. αρ. 86 / 2023 Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση μελών του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Έγκριση αναθεώρησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» ως προς τη δυναμικότητα του Σταθμού.

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 175 / 2005 Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου  Πλάκας για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2023.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823720001 και 29082ΕΚ00201.

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2023.

Θέμα 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών :

1.«Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) δικτύου και διατάξεων παράκαμψης ασφαλείας των επιμέρους μονάδων της ΕΕΛ» και

2.«Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων ΕΕΛ για αγροτική χρήση».

Θέμα 13ο: Εξέταση αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ» στον Αδάμαντα Δημου Μηλου, περί ασφάλισης του ακινήτου (τροποποίηση απόφ. Δ.Σ. αρ. 96 / 2022).

Θέμα 14ο: Εξέταση αιτημάτων διαγραφών οφειλών.

Θέμα 15ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 16ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου».

Θέμα 17ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου».

Θέμα 18ο: Εξέταση αιτήματος δημότη.

Θέμα 19ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών» (Π.Δ. 71/2020, ΦΕΚ Α΄166/31-08-2020).

Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο Μήλου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκαγκάκης Απόστολος