Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/ΟΙΚ.705/17-01-2022 ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ ], την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση σπουδαστών στον Δήμο Μήλου (επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ αρ. 113/2020).

Θέμα 3ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου (Φάση Α)»  στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου (Φάση Α) – Παρασπόρος - Βόλια»    στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου – (Φάση Β) - Φυροπόταμο, Λάμαρι, Λούλου, Μαυρομούρι» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου - Φάση Γ (Ζερβίνη, Κόρφος, Λειβάδια, Στενό)» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.