Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023).

Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΑ».

Θέμα 4ο: Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης, με ίδια μέσα, του Υποέργου (1) «Δράσεις βελτίωσης των Παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π.Ε. Μήλου με έδρα τον Δήμο Μήλου» της Πράξης «Δράσεις Βελτίωσης των Παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π.Ε. Μήλου με έδρα τον Δήμο Μήλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001913, ως προς τον προϋπολογισμό και την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου.

Θέμα 5ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για τη συνυπογραφή ή μη του ψηφίσματος που αφορά στην εφαρμογή του νέου κανονισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 2022/2577).