Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 21η του μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων από τον Δήμο Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.

Θέμα 2ο: Ενέργειες προστασίας της δημόσιας υγείας στο νησί μας από τον ιό covid – 19 (εισήγηση επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα η Μήλος»).

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της με αρ. 136 / 2020 ( ΑΔΑ 66Β4ΩΚΩ-0ΣΕ ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021».

Θέμα 4ο: Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ εντός ορίων Κοινότητας Μήλου.

Θέμα 5ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.