Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο: 7η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού Τακτοποιητικού του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

Θέμα 4ο: Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του Ν. 4483 / 2017.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για επιχορήγηση πολιτιστικoύ συλλόγου.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της με αρ. 137 / 2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου», κατόπιν παραίτησης μέλους της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήματος μελετητή για τη δωρεά άνευ ανταλλάγματος πλήρους φακέλου μελέτης με τίτλο Μελέτη Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Σχολείου Πολλωνίων.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο νησί της Αστυπάλαιας Ν. Δωδεκανήσου.