Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (Υπόθεση νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)».

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των με αρ. 137/2019 και 135/2020 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού – αντικατάστασης μελών επιτροπών ΔΣ.

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη περί απαγόρευσης στάθμευσης σε τμήμα δρόμου στην Κοινότητα Αδάμαντα.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Πολλωνίων, λόγω επισκευαστικών εργασιών.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για μεταστέγαση και μόνιμη εγκατάσταση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου, στο κτίριο του Γυμνασίου Μήλου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για  παραχώρηση χρήσης χώρου του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Μήλου σε αθλητικά σωματεία.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης επί του τελικού σχεδίου για την πύλη εισόδου SCHENGEN για το λιμένα ΑΔΑΜΑΝΤΑ Ν. ΜΗΛΟΥ.