Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 1Η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2023 (συμπεριλαμβανομένης της 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2023).

Θέμα 2ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υπόθεση Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από το ΔΑΦΝΗ προς τον Δήμο μας, κατά την εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) και γεωχωρικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμου Μήλου στο πλαίσιο εφαρμογής του βασικού Μέτρου ΟΜ2-02 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.) Νήσων Αιγαίου (EL 14).

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκαγκάκης Απόστολος