Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/ΟΙΚ.705/17-01-2022 ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ ], την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2022.

Θέμα 2ο: Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2022.

Θέμα 3ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022.

Θέμα 4ο: Μεταφορά φωτεινού σηματοδότη & πινακίδας σήμανσης εντός ορίων Κοινότητας Αδάμαντα Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Έγκριση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – εμβλήματος του Δήμου Μήλου (επικαιροποίηση απόφ. ΔΣ 152/2003).