Δήμος Μήλου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 07η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 07/06/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3557/03-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Θέμα 2ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Θέμα 3ο: Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο της παλιάς παιδικής χαράς Αδάμαντα (πλησίον Πλατείας Ηρώου).

Θέμα 4ο: Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο έναντι του Κ. Υ. Μήλου, πλησίον χώρου του περιπτέρου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης και περισυλλογής αδέσποτων ζώων