Δήμος Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 06η του μήνα Νοεμβρίου 2020, μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 07.00μ.μ., συμμετέχετε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στην Πλάκα Δήμου Μήλου, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ PARKING ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ.

2) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.

3) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Μήλος, 02/11/2020

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ