Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου, εγκρίθηκε η σύναψη δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα αποπληρωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης «Φιλόδημος Ι» (που πλέον έχει μεταφερθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»), για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης και Αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Κιμώλου».

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με ποσό 3.620.914,06 ευρώ και κατά 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με ποσό 1.206.971,35 ευρώ, ήτοι συνολικά 4.827.885,41 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για την ενοποίηση των φακέλων δύο έργων, που αφορούν, αφενός στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου και αφετέρου στην αναβάθμιση των δικτύων αποχέτευσης, όπως και της μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού, που είχε πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη ΜΟΔ, προκειμένου το έργο να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένα.

Πιο συγκεκριμένα, η προγραμματική σύμβαση με τη ΜΟΔ προέβλεπε την επικαιροποίηση, και ενοποίηση των μελετών των έργων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης δήμου Κιμώλου καθώς και των τευχών για την δημοπράτησή του.

Πιο συγκεκριμένα η επικαιροποίηση της μελέτης αφορούσε στον έλεγχο των παλιότερων μελετών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα της ανάπτυξης των οικισμών και των δικτύων τους (διαφοροποιήσεις του υφιστάμενου δικτύου με προσθήκη νέων τμημάτων, αντικατάσταση ορισμένων ήδη πεπαλαιωμένων κλπ, της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής (κατασκευή νέων κατοικιών, νέες οδεύσεις οδών κλπ) σε σχέση με την αρχική και στη σχετική τροποποίησή τους ή/και στη σχετική υιοθέτηση άλλων τροποποιήσεων που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου ή την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Επιπλέον, ενοποιήθηκαν οι μελέτες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στο σχεδιασμό των κοινών οδεύσεων των αγωγών και γενικά των κοινών σκαμμάτων καθώς και στη σύνταξη κοινού προϋπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τις κοινές εργασίες, ώστε να εκτελεστεί ενιαία το έργο και τέλος στην επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπάνω, ώστε να υπάρξει ακριβής καθορισμός των υποχρεώσεων του Αναδόχου και για την κατασκευή και των δύο δικτύων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου, στην πρόσφατη συνεδρίασή της, αποδέχτηκε τους όρους για τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να βάλει στα ταμεία του τη σημαντική χρηματοδότηση των σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα φέρει άμεσα τη δημοπράτηση και υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου πνοής.