Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Επιστολή με θέμα την «επίσημη αναφορά – γνωστοποίηση της αδικαιολόγητης συστηματικής διατάραξης της δημοκρατικής αρχής στη Νήσο Κίμωλο μέσω της σκόπιμης και παντελώς αυθαίρετης μη διενέργειας από την δημοτική αρχή Κιμώλου ακόμη και του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων βάσει της νομοθεσίας τακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Κιμώλου» κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Νέα Κίμωλος – Πορεία Εμπρός» του επικεφαλής Δημοτικού Συμβούλου Βεντούρη Ιωάννη του Μιχαήλ.

Η παράταξη «Νέα Κίμωλος – Πορεία Εμπρός» καταγγέλλει με επείγουσα σοβαρή ένσταση – ειδοποίηση για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου με επιβολή κυρώσεων, λόγω αθέμιτης παράλειψης σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιμώλου ακυρώνοντας τον προορισμό του ως κυρίαρχου οργάνου του Δήμου Κιμώλου παρά την μεσολαβηση δυσαναλογα μακρυ χρονου.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Την ευθύνη για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων και  του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου καθώς και τη διεύθυνση της συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις αυτού έχει, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και στα άρθρα 3, 4 και 6 του εφαρμοστέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εκάστοτε Πρόεδρος αυτού, ενώ για τη σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου την ευθύνη φέρουν από κοινού τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας του οικείου Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 8 του ως άνω Κανονισμού. Οι πράξεις, όμως και οι παραλείψεις του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου ουδόλως δεν απαλλάσσουν τον αρμόδιο Δήμαρχο από τυχόν προσωπική πειθαρχική του ευθύνη.

Ειδικότερα, στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως η εν λόγω διάταξη αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 εισάγεται ως αυστηρή συνέπεια της παράλειψης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου η ακόλουθη κατηγορηματική πρόβλεψη: «Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/10». Από το πνεύμα των διατάξεων αυτών γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα τακτικής σύγκλησης του οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα ως δικλείδα ασφαλείας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, θεμελιώδη εγγυητικά στοιχεία που αποτελούν γνήσιες εκφάνσεις και προαπαιτούμενα της δημοκρατικής αρχής. 

Σε πλήρη αντιδιαστολή με τις συγκεκριμένες σαφείς νομοθετικές δεσμεύσεις, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου πράττοντας παράνομα δεν έχει συγκαλέσει κανένα Δημοτικό Συμβούλιο εντός του έτους 2021, ωσάν να υπάγεται προνομιακά σε ένα διακριτό καθεστώς που της επιτρέπει να παραβιάζει παράφορα τους σχετικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά, περιέργως, η Κίμωλος κατορθώνει, άγνωστο πώς, να εξαιρείται από αυτούς. Πράγματι, σε επίρρωση των ισχυρισμών μας αναφέρουμε ότι η πλέον πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιμώλου έλαβε χώρα με εμφανώς φτωχική και τυπική θεματολογία την Τετάρτη 30η Δεκεμβρίου 2020, ήτοι κατά το παρελθόν έτος.

Με απλά λόγια, διανύουμε αισίως τον τέταρτο μήνα του δύσκολου και για την τοπική μας κοινωνία έτους 2021 ενώ το βασικότερο όργανο του Δήμου Κιμώλου βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ανενέργεια και ουσιαστικό αντιπαραγωγικό και ανεξέλεγκτο λήθαργο. Κατά λογικό επακόλουθο έχουμε ήδη διανύσει το ¼ του έτους 2021 με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου να απουσιάζει τελείως από την πολιτική ζωή του τόπου, προκαλώντας πολλαπλά εκφυλιστικά φαινόμενα που προσβάλλουν το ρυθμιστικό κοινωνικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται θεωρητικά από το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Για την πληρότητα της προσέγγισης στο επίμαχο ζήτημα είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου την Κυριακή 24.01.2021 εξελέγη νέα Πρόεδρος αυτού η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα. Βέβαια, η εγκυρότητα της φερόμενης εκλογής αυτής αμφισβητείται έντονα από την παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, την οποία εκπροσωπώ, δεδομένου ότι εκκρεμεί η εκδίκαση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της 2ης Ειδικής Επιτροπής με έδρα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τους κρίσιμους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο κατατεθειμένο κείμενο αυτής. Όμως, μέχρι την ακύρωση της εκλογής της κυρίας Λογοθέτη Ροζάννας με απόφαση της προαναφερόμενης 2ης Ειδικής Επιτροπής, η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα υποχρεούται να εκτελεί αδιαλείπτως τα υπεύθυνα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου δυνάμει του μαχητού τεκμηρίου εγκυρότητας της σχετικής εκλογής, με το οποίο περιβάλλεται το με αριθμό 1/2021 απόσπασμα της Απόφασης με αριθμό 1 της Ειδικής Συνεδρίασης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου» (ΑΔΑ: ΨΒ8ΥΩΕ8-ΗΕΛ), έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια την Δευτέρα, 25.01.2021 παράγοντας έκτοτε έννομα αποτελέσματα.

Όμως, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα όφειλε και είχε θεσμικό καθήκον και νομική υποχρέωση να επωμιστεί την επιπρόσθετη διενέργεια της ελλείπουσας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου για τον μήνα Ιανουάριο του 2021 συνέβη κάτι παράδοξο και άκρως επιβαρυντικό. Παρήλθαν διαδοχικά ολόκληρος ο Φεβρουάριος, ολόκληρος ο Μάρτιος και η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου χωρίς να έχουμε λάβει ουδεμία απολύτως πρόσκληση προς σύγκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, το οποίο από την 30η.12.2020 βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, γεγονός που υποδηλώνει οργανωτική αποσύνθεση, διοικητική ανεπάρκεια και αδυναμία της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου που εκθέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο τη διαχείριση όλων ανεξαιρέτως των ζητημάτων που άπτονται της τοπικής μας κοινωνίας.

Δηλαδή, η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα, ως η φερόμενη νόμιμη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου έχει παραλείψει αδικαιολόγητα να συγκαλέσει σε συνεδρίαση όχι μόνο δύο (2), αλλά τουλάχιστον τρεις (3) συνεχείς φορές το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου  και για το λόγο αυτό που τη βαρύνει προσωπικά ευθέως οφείλει να λογοδοτήσει και να επιβληθεί εις βάρος της η προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή της αργίας ή της έκπτωσης. Η ως άνω κύρωση δεν είναι υπερβολική, αλλά κρίνεται επιτακτική καθόσον η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα φέρει το αξίωμα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου εδώ και εβδομήντα δύο (72) ημέρες παρουσιάζοντας καθ’ ολόκληρο το χρονικό διάστημα αυτό εμφανή άρνηση και κωλυσιεργία εκτέλεσης των ουσιωδών καθηκόντων της, καθώς απροκάλυπτα δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου καταχρώμενη και μη σεβόμενη ούτε τα άκρα όρια της διαχειριστικής εξουσίας που της παραχωρήθηκε με όρους και προϋποθέσεις από την Πολιτεία.

Στο επιθυμητό ενδεχόμενο που η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα αντιμετώπιζε με υπευθυνότητα και προσηκόντως τις υποχρεώσεις της θα έπρεπε η ίδια να έχει συγκαλέσει έως σήμερα τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου εντός του έτους 2021, οι οποίες στην πραγματικότητα καταχρηστικά και χωρίς την παραμικρή αιτιολόγηση ουδέποτε έλαβαν χώρα.  

Επειδή, η παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 είναι σαφής και συγκεκριμένη ορίζοντας ως ακολούθως: «Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/10».

Επειδή, ο Δήμος Κιμώλου έχει στερηθεί του δικαιώματος σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου καθ’ όλο το έτος 2021, δεδομένου ότι η πιο πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου είχε πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν έτος και συγκεκριμένα την Τετάρτη 30η Δεκεμβρίου 2020, χωρίς έκτοτε το συλλογικό όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου να έχει συνεδριάσει προκειμένου να αποφανθεί επί της πληθώρας των καίριων ζητημάτων που ταλανίζουν την τοπική μας κοινωνία διαιωνίζοντας και γιγαντώνοντας την ύπαρξή τους.

Επειδή, συνιστά αδιαμφισβήτητο πραγματικό γεγονός ότι η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα, υπό την ιδιότητά της ως εκλεγμένη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου έχει ήδη παραλείψει αδικαιολόγητα να συγκαλέσει σε συνεδρίαση όχι μόνο δύο (2), αλλά τουλάχιστον τρεις (3) συνεχείς φορές το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου, καθώς σήμερα θα έπρεπε να προγραμματίζει την τέταρτη (4) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου εντός του έτους 2021 με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία, τη διαστρέβλωση και την αποδιοργάνωση των θεσμών στη Νήσο Κίμωλο.

Επειδή, δεν μπορούμε να απευθύνουμε αίτημα στην κυρία Ροζάννα Λογοθέτη για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου καθόσον εκκρεμεί δικό μας αίτημα, δυνάμει του οποίου ζητάμε την αυτοδίκαιη άμεση έκπτωση της φερόμενης ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου κυρίας Λογοθέτη Ροζάννας του Αντωνίου από τη θέση της Προέδρου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννου Σταύρου Λογοθέτη Ιερού Ναού Οδηγήτριας Κιμώλου» είτε την παραίτησή της από τη θέση του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου καθόσον η παράλληλη ύπαρξη των δύο ως άνω ιδιοτήτων συνιστά ασυμβίβαστο που απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε ότι παρότι έχει προ πολλού διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το εν λόγω ασυμβίβαστο η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα διατηρεί κακόπιστα και καταχρηστικά αμφότερες τις θέσεις χωρίς να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις καμίας από τις δύο ως άνω ιδιότητες επιφέροντας μεγάλη ζημία τόσο στο Δήμο Κιμώλου όσο και στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννου Σταύρου Λογοθέτη Ιερού Ναού Οδηγήτριας Κιμώλου», αφού προωθεί μονομερώς τις προσωπικές της επιδιώξεις εις βάρος του κοινού συμφέροντος.  

Επειδή, με την αδιαλλαξία της η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα έχει καταδικάσει το Δήμο Κιμώλου να μην μπορεί να προβεί σε σύγκληση ούτε καν τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, ενώ από την ημερομηνία που η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα ανέλαβε τα αμειβόμενα καθήκοντα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει έως σήμερα τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου, στο οποίο προΐσταται, συνεδριάσεις που ουδέποτε έλαβαν χώρα. 

Επειδή, είναι τελείως παρελκυστική η πρακτική του Δημάρχου Κιμώλου, όπως κατά το παρελθόν πολλάκις έχει πράξει, ήτοι να προωθεί καταδολιευτικά τη σύγκληση μέσα σε ένα μήνα απανωτών Δημοτικών Συμβουλίων με ένα ή δύο θέματα το καθένα, για να δικαιολογήσει την πολύμηνη αποχή από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, ενώ είναι προφανές ότι τα επιμέρους αυτά θέματα του συνόλου των επίμαχων Δημοτικών Συμβουλίων θα έπρεπε να πραγματευτούν από ένα και μοναδικό Δημοτικό Συμβούλιο και ο μοναδικός λόγος της κατανομής τους σε περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια συνίσταται στην νόθευση των προβλεπομένων νομοθετικά.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και όσους θα προσθέσουμε σε εύλογο χρόνο

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

απευθυνόμαστε ενώπιόν Σας αιτούμενοι

Να γίνει δεκτή στο σύνολό της ως απολύτως νόμιμη και βάσιμη η παρούσα ένσταση. Ειδικότερα ζητάμε:

Α] Να ασκηθεί ενδελεχής πειθαρχικός έλεγχος για τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων στις πράξεις και τις παραλείψεις της φερόμενης ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, κυρίας Λογοθέτη Ροζάννας για το λόγο ότι έχει παραλείψει αδικαιολόγητα και με δική της πρώτιστα ευθύνη και βαριά υπαιτιότητα να συγκαλέσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχείς φορές και ως εκ τούτου είναι πρέπον να επιβληθεί εις βάρος της κυρίας Λογοθέτη Ροζάννας η ποινή της αργίας ή να κηρυχθεί έκπτωτη από το αξίωμα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/10 δεδομένης και της ύπαρξης ασυμβίβαστης συντρέχουσας ιδιότητας στο πρόσωπό της.

Β] Επιπρόσθετα ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε με γραπτή γνωμοδότησή σας την απάντηση επί του επιμέρους ερωτήματος αν η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα δικαιούται της αντιμισθίας που αναλογεί στο αξίωμα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί προ μηνός από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η ύπαρξη ασυμβίβαστης ιδιότητας μεταξύ της θέσης της Προέδρου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννου Σταύρου Λογοθέτη Ιερού Ναού Οδηγήτριας Κιμώλου» και της θέσης του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, αμφότερες θέσεις τις οποίες επιμένει να κατέχει πραξικοπηματικά η κυρία Λογοθέτη Ροζάννα οδηγώντας τους φορείς στους οποίους συμμετέχει σε σοβαρά αδιέξοδα, όπως αυτά που ανωτέρω εκτέθηκαν.

Νήσος Κίμωλος Νομού Κυκλάδων, Τρίτη 06 Απριλίου 2021

Μετά Τιμής και Ευθύνης

Για τη Δημοτική Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης

Βεντούρης Ιωάννης του Μιχαήλ

επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Κιμώλου με την επωνυμία  «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός»