Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σας καλεί στην Έκτακτη Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας, στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του  ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/9-8-2019), του άρθρου 176 του ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019, του άρθρου 177 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018), και όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

{ α) λόγω του κατεπείγοντος του 1ου θέματος και β) του 2ου θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020),

γ) λόγω του κατεπείγοντος του 3ου θέματος, για τους λόγους :

της επικινδυνότητας που εμφανίζει ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το λιμάνι της Θήρας με το υπόλοιπο νησί και την άμεση ανάγκη έναρξης των εργασιών .

δ) λόγω του κατεπείγοντος του 4ου θέματος, για τους λόγους ότι:

η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη και η ταπείνωση της ερυθράς που έπεται της μετατόπισης του στύλου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τις εορτές του Πάσχα } , στα παρακάτω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020).
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020).
  1. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιμετώπιση Κατολισθητικού Φαινομένου Οδού προς Λιμένα Αθηνιού περί τη Θέση Υψηλού Τοίχου Αντιστήριξης».
  1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2018)».