"Μηλέικα Νέα"

Απάντηση στο ερώτημα του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης με θέμα: «Κατακόμβες Μήλου - Ένταξη στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» απέστειλε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

«Οι κατακόμβες της Μήλου έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με το ΒΔ 24-7-1936 (ΦΕΚ 332/Α/6-8-1936) και αποτελούν το πιο γνωστό χριστιανικό μνημείο του νησιού κατά την ύστερη αρχαιότητα και την πρωτοβυζαντινή περίοδο, με συνεχή χρήση από τα μέσα του 1ου έως και τον 7ο μ.Χ αιώνα. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 του Γ' ΚΠΣ πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στερέωσης, προστασίας και βελτίωσης της επισκεψιμότητας των κατακομβών, ενώ συνεχής είναι η μέριμνα της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την προστασία του σημαντικού αυτού μνημείου.

Όσον αφορά στα διαλαμβανόμενα στην Ερώτηση, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δήμος Μήλου με την με αριθ. α/α 100/ 2020 Απόφαση ενέκρινε «την αναγκαιότητα υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης του Δήμου Μήλου στην UNESCO προκειμένου να αναγνωριστούν παγκοσμίως τα μοναδικά αξιοθέατα του νησιού μας. Εξουσιοδοτείται ο κ. Μικέλης Εμ., ως Δήμαρχος Μήλου, όπως υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης» (Πρακτικό με ΑΔΑ: ΩΘΒΟΩΚΩ-ΦΣΕ). Διευκρινίζεται ότι έως σήμερα, το ΥΠΠΟΑ δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση του Δήμου Μήλου.

Όσον αφορά ευρύτερα στις διαδικασίες ένταξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημειώνουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Για να εξεταστεί κάποιο μνημείο ως υποψήφιο προς ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα πρέπει, προηγουμένως, να έχει συμπεριληφθεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο του κράτους μέλους. Ο Ενδεικτικός Κατάλογος, που συντάσσεται και λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνει τα μνημεία/χώρους και τις θέσεις που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα οποία το εν λόγω κράτος ενδιαφέρεται να θέσει ως υποψηφιότητες προς εγγραφή στο μέλλον. Σημειώνουμε ότι στον ισχύοντα από το 2014 Ενδεικτικό Κατάλογο της χώρας μας έχουν συμπεριληφθεί δεκατέσσερα μνημεία, ενώ οποιαδήποτε νέα υποψηφιότητα θα πρέπει να εξετασθεί σε επόμενη αναθεώρησή του.

Για το επόμενο στάδιο προετοιμασίας της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάρτιση ενός πλήρους φακέλου για την υποστήριξη της, αλλά κυρίως η εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την προστασία και συντήρηση του μνημείου, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τρόπος προετοιμασίας και το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας, αναλύονται στις Επιχειρησιακές Οδηγίες για την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO (1972). Σύμφωνα με αυτές, ο υποψήφιος χώρος για εγγραφή στον Κατάλογο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά προκαθορισμένων και αυστηρών προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τα όργανα της Σύμβασης και τις οποίες η χώρα μας θα πρέπει να τεκμηριώσει με επάρκεια. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται, επιγραμματικά, στην τεκμηρίωση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας του αγαθού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του, καθώς και στην ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου που αφορά σε όλες τις πτυχές προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης, έρευνας και πρόσβασης στο μνημείο.

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο των πολιτιστικών και φυσικών αγαθών παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε νέα εγγραφή θα πρέπει να εμπεριέχει το στοιχείο, αν όχι της μοναδικότητας, τουλάχιστον της πρωτοτυπίας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αγαθά του καταλόγου. Ως εκ τούτου, τυχόν νέα υποβολή υποψηφιότητας από τη χώρα μας, και εφόσον φυσικά έχει πρώτα συμπεριληφθεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο, θα πρέπει να αφορά σε πολιτιστικά ή φυσικά αγαθά που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, στοιχείο που θα τεκμηριωθεί από τη σχετική συγκριτική ανάλυση που συνοδεύει κάθε υποψηφιότητα.»